Możliwość terapii

Strona główna / Możliwość terapii

Szczegółowych informacji o możliwościach terpaii w żłobku i przedszkolu BRZDĄC udziela dyrektor placówki – Małgorzata Żero.

W ramach stałych opłat za żłobek, raz w miesiącu oraz podczas doraźnej konieczności prowadzone są profilaktyczne badania lekarskie dzieci.
Dla zainteresowanych rodziców organizujemy indywidualne konsultacje w zakresie
opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, psychologicznej i pedagogicznej.
Konsultacje neurologiczne prowadzi pan dr Grzegorz Sikorski (możliwość kontaktu za pośrednictwem przedszkola)

Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

W żłobku i przedszkolu BRZDĄC dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności mają ustalane indywidualnie zajęcia  typu:
•    Integracja sensoryczna,
•    zajęcia logopedyczne,
•    pedagogiczną terapię zajęciową
zajęcia z psychologiem (zajęcia indywidualne i grupy terapeutyczne)Zajęcia prowadzone w ramach opłaty za czesne.

Dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju

Dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju mają możliwość skorzystania z terapii NDT-bobath i rehabilitacji.
BRZDĄC współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Terapie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzone przez wykwalifikowanych, a także certyfikowanych terapeutów i rehabilitantów.

Dzieci bez orzeczeń

Dzieci bez orzeczeń, a u których po konsultacjach z terapeutami  zachodzi potrzeba pomocy, mogą również korzystać z zajęć indywidualnych za odpłatnością.

  • mgr Monika Grzywka– integracja sensoryczna
  • mgr Joanna Żmudzka – logopedia
  • mgr Katarzyna Kołodziejska – terapia pedagogiczna
  • mgr Agnieszka Piekarska-Cićwierz – konsultacje psychologiczne

Terapia pedagogiczna, terapia zajęciowa

terapia-pedagogicznaZajęcia ukierunkowane są na pomoc w kształtowaniu i osiągnięciu gotowości szkolnej dzieci wolniej rozwijających się, doświadczających trudności edukacyjnych. Obejmują ćwiczenia m.in. z zakresu: analizy i syntezy słuchowej, wzrokowej, wzrokowo-słuchowej, grafomotoryki, koncentracji uwagi, orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Dla każdego dziecka tworzone są indywidualne programy terapeutyczne z uwzględnieniem wskazań w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego jak i diagnostyki funkcjonalnej wykonanej w przedszkolu. Zajęcia mają charakter indywidualny.

Prowadzące: Katarzyna Kołodziejska, Karolina Słomińska, Justyna Gładecka

Zajęcia z logopedą

logopedaWiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy – jest to również czas w którym najlepiej kształtować poprawę komunikacji werbalnej i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Dlatego w naszym przedszkolu terapią logopedyczną objęte są dzieci już od 3 roku życia.

Zajęcia indywidualne: poniedziałek, środa

Prowadząca: Agnieszka Polak

Zajęcia SI

integracja-sensorycznaZajęcia SI mają na celu poprawę funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór, rejestrowanie i przetwarzanie bodźców zmysłowych. Zajęcia prowadzone są w gabinecie SI znajdującym się na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej NEUROLANDIA. Indywidualne plany terapii układane są na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wywiadu z rodzicami, testów i obserwacji dziecka.

Zajęcia indywidualne: wtorek, czwartek

Prowadząca: Monika Grzywka

Zajęcia z psychologiem

Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu objęte są specjalistyczną opieką psychologiczną. Pozwala to na precyzyjne rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka. Zajęcia mają na celu przede wszystkim rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. Poprzez zabawę dzieci uczą się rozpoznawać i akceptować emocje własne i innych osób oraz uczą się wyrażać je w sposób właściwy i bezpieczny, pokonywać trudności i akceptować zasady życia społecznego. Nasza pani psycholog prowadzi konsultacje z nauczycielami i rodzicami, pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych.

Zajęcia indywidualne: poniedziałek

Prowadząca: Agnieszka Ciećwierz-Piekarska

 

Trening Umiejętności Społecznych

zajęcia adresowane  dla dzieci wykazujących dysfunkcje w obszarze funkcjonowania w środowisku społecznym. Podczas zajęć terapii grupowej, dzieci uczą się nawiązywania i utrzymywania kontaktów z rówieśnikami, ustalania i respektowania zasad panujących w grupie, umiejętności wyrażania własnego zdania, rozwiązywania konfliktów. Dziecko poznaje swoje mocne i słabe strony, buduje poczucie własnej wartości. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i akceptowane społecznie. Zajęcia prowadzone są w sposób atrakcyjny dla dzieci z połączeniem dobrej zabawy z nauką niezbędnych w życiu każdego człowieka umiejętności. 

Prowadzące: Katarzyna Kołodziejska, Sylwia Górajczyk